1. Prawo zamówień publicznych – nowe regulacje
  1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
   1. Przedmiot regulacji
   2. Zasady udzielania zamówień
   3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
    1. Zasady komunikacji elektronicznej
   4. Ogłoszenia
    1. Naruszenia przepisów w zakresie ogłoszeń
    2. Zaliczka w postępowaniu o zamówienie publiczne
   5. Zamawiający wykonawcy
   6. Przygotowanie postępowania
   7. Tryby udzielania zamówień
   8. Wybór najkorzystniejszej oferty
   9. Dokumentowanie postępowań
   10. Umowy ramowe
   11. Dynamiczny system zakupów (DSZ)
   12. Konkurs
   13. Udzielenie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych
   14. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
   15. Zamówienia sektorowe
   16. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
    1. Usługi społeczne – zalecenia Rady Ministrów
   17. Umowy w sprawach zamówień publicznych
   18. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
   19. Rada Zamówień Publicznych
   20. Kontrola udzielania zamówień
    1. Wyniki kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP
   21. Krajowa Izba Odwoławcza
   22. Środki ochrony prawnej
    1. Odwołanie
     1. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie środków ochrony prawnej
     2. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie środków ochrony prawnej
   23. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
   24. Interpretacja znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
    1. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
    2. Ocena aktualności dokumentów
  2. Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych
   1. Zmiany związane z ujednoliconym tekstem ustawy – Prawo zamówień publicznych
   2. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)
   3. Zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej
   4. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53)
  3. Wykaz aktów wykonawczych do ustawy – Prawo zamówień publicznych
   1. Rozporządzenia związane z wprowadzeniem elektronizacji
   2. Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń w BZP dotyczących umów koncesji
   3. Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   4. Rozporządzenie w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   5. Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2017 r. poz. 2477)
  4. Komunikaty UZP
   1. Przewodnik ekologiczny
   2. Wspólne udzielanie zamówień
   3. Konflikt interesów
 2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia
  1. Agregowanie zamówień publicznych w celu ustalenia wartości jednego zamówienia
  2. Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania jego wartości
   1. Dzielenie zamówienia – wyniki kontroli UZP
    1. Ustalanie wartości nadzoru inwestorskiego
  3. Ustalenie wartości zamówienia w trybie z wolnej ręki
  4. Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną posiadającą samodzielność finansową
  5. Ustalanie wartości dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  6. Ustalanie wartości umowy ramowej
  7. Ustalanie wartości partnerstwa innowacyjnego
  8. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane
  9. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
  10. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy
  11. Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona
  12. Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania
  13. Ustalanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne
  14. Stosowanie art. 6a Pzp.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Termin przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
  2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia
   1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
   2. Oznakowanie
   3. Certyfikaty
   4. Dialog techniczny
  3. Termin wykonania zamówienia
  4. Uczciwa konkurencja
  5. Zakaz używania nazw
  6. Zatrudnienie
  7. Licencje i inne prawa
  8. Klauzule społeczne
  9. Wymagania dotyczące dostępności
  10. Podstawy opisu
  11. Wspólny słownik zamówień (CPV)
  12. Wymagania dodatkowe opisu przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
  13. Błędy w opisie przedmiotu zamówienia
   1. Analiza błędów w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie orzecznictwa
  14. Rozwiązania równoważne w orzecznictwie KIO
 4. Zasady przygotowania SIWZ
  1. Wymogi formalne SIWZ
   1. Dialog techniczny – proces wspomagający przygotowanie SIWZ
   2. Wpływ wyboru trybu postępowania oraz procedury badania i oceny ofert na kształt SIWZ
  2. Pozostałe wymogi formalne SIWZ – uzupełnienie art. 36 Pzp
  3. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   1. Różnice w treści SIWZ w zależności od procedury
 5. Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych
  1. Przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia po nowelizacji
   1. Podstawowe tryby
    1. Przetarg nieograniczony
    2. Przetarg ograniczony
   2. Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
   3. Negocjacje bez ogłoszenia
   4. Zamówienie z wolnej ręki
    1. In-house z wolnej ręki
    2. Terminy w zamówieniach in-house (art. 67 ust. 1 pkt 12–15 Pzp)
   5. Zapytanie o cenę
   6. Licytacja elektroniczna
   7. Partnerstwo innowacyjne
  2. Zasadnicze zmiany w poszczególnych trybach
   1. Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona
   2. Przetarg ograniczony
   3. Negocjacje z ogłoszeniem
   4. Dialog konkurencyjny
   5. Negocjacje bez ogłoszenia
   6. Zamówienie z wolnej ręki
   7. Zapytanie o cenę
    1. Zapytanie o cenę − zamówienia in-house
   8. Licytacja elektroniczna
   9. Partnerstwo innowacyjne
    1. Partnerstwo innowacyjne w praktyce
  3. Nowe terminy w postępowaniach
   1. Przetarg nieograniczony
    1. Przetarg nieograniczony po 18 października 2018 r.
   2. Przetarg ograniczony
   3. Negocjacje z ogłoszeniem
   4. Dialog konkurencyjny
   5. Negocjacje bez ogłoszenia
   6. Zamówienie z wolnej ręki
    1. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki
   7. Terminy w zamówieniach in-house
   8. Licytacja elektroniczna
 6. Warunki udziału w postępowaniu według znowelizowanej ustawy Pzp
  1. Rodzaje warunków i sposób ich określenia zgodnie z nowymi przepisami
   1. Informacje ogólne
   2. Kompetencje lub uprawnienia
   3. Zdolność zawodowa
    1. Doświadczenie
    2. Zdolność zawodowa – potencjał osobowy
   4. Zdolność techniczna
   5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    1. Jak określać minimalny roczny obrót
    2. Wskaźnik finansowy
    3. Środki finansowe lub zdolność kredytowa
    4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  2. Weryfikacja zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
   1. Regulacje ustawowe a dokumenty w rozumieniu nowego rozporządzenia
   2. Dokumenty składane na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień
   3. Dokumenty w zakresie zdolności zawodowej
   4. Dokumenty w zakresie zdolności technicznej
   5. Dokumenty w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej
   6. Forma oświadczeń lub dokumentów
   7. Składanie i uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów
  3. Poleganie na zasobach innych podmiotów
   1. Zakres polegania na podmiocie trzecim i ocena podmiotu trzeciego
  4. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
   1. Zasady wypełniania JEDZ
   2. Weryfikacja i uzupełnianie JEDZ
   3. Składanie JEDZ w zależności od reguł udziału wykonawcy w postępowaniu
   4. JEDZ składany przez podwykonawców
   5. JEDZ składany przez wykonawców występujących wspólnie
  5. Warunki udziału w postępowaniu – opinie prawne
   1. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
   2. Warunki udziału w postępowaniu – orzecznictwo KIO
 7. Nowe zasady przygotowania oferty
  1. Przygotowanie do złożenia oferty – analiza SIWZ
   1. Wyjaśnienia treści specyfikacji
   2. Środki ochrony prawnej
  2. Przebieg procedury badania ofert
   1. Procedura odwrócona
   2. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienie publiczne
  3. Warunki udziału w postępowaniu
   1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
   2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
   3. Zdolność techniczna lub zawodowa
   4. Promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych
   5. Konsorcjum
   6. Użyczenie potencjału podmiotów trzecich
   7. Potwierdzanie określonych wymagań
  4. Przesłanki wykluczenia
   1. Obligatoryjne i fakultatywne
    1. Złożenie nieprawdziwych informacji
   2. Procedura self-cleaning
   3. Udział w przygotowaniu postępowania
   4. Weryfikacja podwykonawców
   5. Weryfikacja dalszego podwykonawcy w postępowaniu i na etapie realizacji
   6. Weryfikacja podmiotu udostępniającego zdolności techniczne lub finansowe
    1. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów
  5. Jednolity Europejski Dokument Zamówień/oświadczenie własne
   1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (…)
   2. Moc wiążąca informacji zawartych w e-Certis
  6. Tajemnica przedsiębiorstwa
   1. Wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa
   2. Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia jako tajemnica przedsiębiorstwa
  7. Uzupełnianie ofert – dokonywanie poprawy omyłek
   1. Wezwanie do uzupełnień
   2. Autouzupełnienie
   3. Wezwanie do uzupełnień w stosunku do podmiotów trzecich
   4. Wezwanie do wyjaśnień
   5. Wezwanie do wyjaśnień a wezwanie do uzupełnień
   6. Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp
   7. Oczywiste omyłki pisarskie
   8. Oczywista omyłka rachunkowa
   9. Inne omyłki
  8. Elektroniczne składanie ofert
   1. Badanie i ocena ofert – składanie wyjaśnień i dokumentów
   2. Wybór oferty, środki ochrony prawnej, zawarcie umowy – w kontekście elektronizacji
 8. Nowe kryteria oceny ofert, nowe zasady odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy
  1. Nowe kryteria oceny ofert
   1. Sposób opisywania kryteriów oceny ofert w SIWZ
   2. Kryteria jakości
   3. Kryteria aspektów społecznych
   4. Kryteria aspektów środowiskowych
   5. Kryteria aspektów innowacyjnych
   6. Kryteria osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
   7. Kryteria gwarancyjno-serwisowe
   8. Kryterium kosztu – rachunek kosztów cyklu życia
   9. Wpływ elektronizacji na sposób opisywania kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu i w SIWZ
   10. Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
  2. Zasady stosowania kryteriów oceny ofert
   1. Zasady wyboru oferty w przypadku równej liczby punktów
   2. Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym
   3. Zasada jednoznaczności kryteriów oceny ofert
    1. Elektronizacja zamówień publicznych i jej wpływ na kryteria oceny ofert
   4. Nowe przesłanki odrzucenia ofert
    1. Przesłanki odrzucenia ofert – orzecznictwo KIO
   5. Przesłanki odrzucania ofert przed nowelizacją
   6. Nowe zasady odrzucenia ofert związane z opisem przedmiotu zamówienia (wyjątki)
   7. Uzasadnienie odrzucenia oferty
   8. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na podstawy odrzucenia oferty
  3. Nowe zasady wykluczenia wykonawcy
   1. Wykluczenie obligatoryjne
    1. Wykluczenia obligatoryjne – orzecznictwo KIO
   2. Wykluczenia fakultatywne
    1. Wykluczenie fakultatywne – orzecznictwo KIO
   3. Okres wykluczenia
   4. Procedura praktyczna przeprowadzania wykluczenia z postępowania na nowych zasadach
   5. Praktyczne aspekty informacji o wykluczeniu z postępowania wraz z uzasadnieniem
   6. Elektronizacja a zasady wykluczenia wykonawcy
    1. Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na podstawy wykluczenia z postępowania
  4. Elektronizacja – dostęp zamawiającego i innych wykonawców do ofert
   1. Elektronizacja a przesłanki odrzucenia ofert
 9. Procedury przygotowywania umów i klauzul
  1. Forma umowy
   1. Usługi szkoleniowe poniżej 30 000 euro – przykład umowy
  2. Zakres umowy a SIWZ
   1. Termin umowy
  3. Umowa a konsorcjum
   1. Przykład umowy konsorcjum
  4. Zmiana umowy
   1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   2. Aneks a wolna ręka
   3. Zmiany przewidziane
    1. Zamówienia nieprzewidziane
   4. Zamówienia dodatkowe
   5. Zmiany istotne
   6. Zmiany nieistotne
   7. Zmiana wykonawcy
   8. Podwykonawstwo w treści umowy
    1. Załącznik do umowy – przykład
  5. Odstąpienie od umowy
  6. Nieważność umowy
  7. Umowy w zamówieniach publicznych – interpretacje
 10. Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych
  1. Systematyka ustawy