Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Zawiadomienie o wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Zawiadomienie o wszczęciu nowego postępowania

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Kryteria oceny oferty, jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy

Protokół z sesji otwarcia ofert