Uzyskaj dostęp

Wiążące interpretacje i pełna dokumentacja

Spis treści

Spis treści

1          Prawo zamówień publicznych – nowe regulacje

1/1       Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

1/1.1    Przedmiot regulacji

1/1.2    Zasady udzielania zamówień

1/1.3    Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

1/1.4    Ogłoszenia

1/1.5    Zamawiający wykonawcy

1/1.6    Przygotowanie postępowania

1/1.7    Tryby udzielania zamówień

1/2       Kolejne nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych

1/2.1    Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265)

1/2.2    Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 8310)

1/2.3    Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579)

1/2.4    Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996)

1/2.5    Ustawa z dnia z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 2016)

 

2          Nowe zasady szacowania wartości zamówienia

2/1       Agregowanie zamówień publicznych w celu ustalenia wartości jednego zamówienia

2/2       Dzielenie zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania jego wartości

2/3       Ustalenie wartości zamówienia w trybie z wolnej ręki

2/4       Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną posiadającą samodzielność finansową

2/5       Ustalanie wartości dynamicznego systemu zakupów

2/6       Ustalanie wartości umowy ramowej

2/7       Ustalanie wartości partnerstwa innowacyjnego

2/8       Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane

2/9       Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo

2/10     Ustalanie wartości zamówienia na dostawy

2/11      Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona

2/12     Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania

2/13     Ustalanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne

2/14     Stosowanie art. 6a Pzp.

 

3          Opis przedmiotu zamówienia

3/1       Termin przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

3/2       Zasady opisu przedmiotu zamówienia

3/3       Termin wykonania zamówienia

3/4       Uczciwa konkurencja

3/5       Zakaz używania nazw

3/6       Zatrudnienie

3/7       Licencje i inne prawa

3/8       Klauzule społeczne

3/9       Wymagania dotyczące dostępności

3/10     Podstawy opisu

3/11      Wspólny słownik zamówień (CPV)

3/12     Wymagania dodatkowe opisu przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane

 

4          Nowe zasady przygotowania SIWZ

4/1       Wymagania formalne stawiane SIWZ zgodnie z art. 36 ustawy Pzp

4/1.1    Dialog techniczny jako podstawa przygotowania SIWZ

4/1.2    Wpływ wyboru procedury badania i oceny ofert na kształt SIWZ

4/2       Pozostałe wymagania formalne stawiane w treści SIWZ, niewyszczególnione w art. 36 ustawy Pzp

5          Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych

51        Przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia po nowelizacji

5/1.1    Podstawowe tryby

5/1.1.1 Przetarg nieograniczony

5/1.1.2 Przetarg ograniczony

5/1.2    Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny

5/1.3    Negocjacje bez ogłoszenia

5/1.4    Zamówienie z wolnej ręki

5/1.5    Zapytanie o cenę

5/1.6    Licytacja elektroniczna

5/2       Zasadnicze zmiany w poszczególnych trybach

5/2.1    Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona

5/2.2    Przetarg ograniczony

5/2.3    Negocjacje z ogłoszeniem

5/2.4    Dialog konkurencyjny

5/2.5    Negocjacje bez ogłoszenia

5/2.6    Zamówienie z wolnej ręki

5/2.7    Zapytanie o cenę

5/2.8    Licytacja elektroniczna

5/3       Nowe terminy w postępowaniach

5/3.1    Przetarg nieograniczony

5/3.2    Przetarg ograniczony

5/3.3    Negocjacje z ogłoszeniem

5/3.4    Dialog konkurencyjny

5/3.5    Negocjacje bez ogłoszenia

5/3.6    Zamówienie z wolnej ręki

 

6          Warunki udziału w postępowaniu według znowelizowanej ustawy Pzp

6/1       Rodzaje warunków i sposób ich określenia zgodnie z nowymi przepisami

6/11      Informacje ogólne 

6/1.2    Kompetencje lub uprawnienia 

6/1.3    Zdolność zawodowa

6/1.3.1 Doświadczenie

6/1.3.2 Zdolność zawodowa – potencjał osobowy

6/1.4    Zdolność techniczna

6/1.5    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

6/1.5.1 Jak określać minimalny roczny obrót

6/1.5.2 Wskaźnik finansowy

6/1.5.3 Środki finansowe lub zdolność kredytowa

6/1.5.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

7          Nowe zasady przygotowania oferty

7/1       Przygotowanie do złożenia oferty – analiza SIWZ

7/1.1    Wyjaśnienia treści specyfikacji

7/1.2    Środki ochrony prawnej

7/2       Przebieg procedury badania ofert

7/2.1    Procedura odwrócona

7/3       Warunki udziału w postępowaniu

7/3.1    Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

7/3.2    Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

7/3.3    Zdolność techniczna lub zawodowa

7/3.4    Promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych

7/3.5    Konsorcjum

7/3.6    Użyczenie potencjału podmiotów trzecich

7/3.7    Potwierdzanie określonych wymagań

7/4       Przesłanki wykluczenia

7/4.1    Obligatoryjne i fakultatywne

7/4.2    Procedura self-cleaning

7/4.3    Udział w przygotowaniu postępowania

7/5       Jednolity Europejski Dokument Zamówień/oświadczenie własne

7/5.1    Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (…)

7/5.2    Moc wiążąca informacji zawartych w e-Certis

 

8          Nowe kryteria oceny ofert, nowe zasady odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy

8/1       Nowe kryteria oceny ofert

8/1.1    Sposób opisywania kryteriów oceny ofert w SIWZ

8/1.2    Kryteria jakości

8/1.3    Kryteria aspektów społecznych

8/1.4    Kryteria aspektów środowiskowych

8/1.5    Kryteria aspektów innowacyjnych

8/1.6    Kryteria osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

8/1.7    Kryteria gwarancyjno-serwisowe

8/1.8    Kryterium kosztu – rachunek kosztów cyklu życia

8/2       Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

8/2.1    Zasady wyboru oferty w przypadku równej liczby punktów

8/2.2    Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym

8/2.3    Zasada jednoznaczności kryteriów oceny ofert

8/2.4    Nowe przesłanki odrzucenia ofert

8/2.5    Przesłanki odrzucania ofert przed nowelizacją

8/2.6    Nowe zasady odrzucenia ofert związane z opisem przedmiotu zamówienia (wyjątki)

8/2.7    Uzasadnienie odrzucenia oferty

8/3       Nowe zasady wykluczenia wykonawcy

8/3.1    Wykluczenie obligatoryjne

8/3.2    Wykluczenia fakultatywne

8/3.3    Okres wykluczenia

8/3.4    Procedura praktyczna przeprowadzania wykluczenia z postępowania na nowych zasadach

8/3.5    Praktyczne aspekty informacji o wykluczeniu z postępowania wraz z uzasadnieniem

 

9          Procedury przygotowywania umów i klauzul

9/1       Forma umowy

9/2       Zakres umowy a SIWZ

9/3       Umowa a konsorcjum

9/4       Zmiana umowy

9/4.1    Regulacje europejskie a regulacje polskie

9/4.2    Aneks a wolna ręka

9/4.3    Zmiany przewidziane

9/4.4    Zamówienia dodatkowe

 

10        Zmiany w procedurach podprogowych

10/1     Definicja zamówień podprogowych

10/2     Niestosowanie przepisów ustawy Pzp

10/3     Zakres stosowania regulacji Pzp w przypadku podprogowych zamówień na usługi społeczne

10/4     Akty prawne znajdujące zastosowanie do zamówień podprogowych

10/4.1  Regulacje ustawy o finansach publicznych wpływające na zamówienia podprogowe

10/4.2  Regulacje Kodeksu cywilnego wpływające na zamówienia podprogowe

10/5     Określanie wartości zamówienia

10/5.1  Nakaz zachowania należytej staranności

10/5.2  Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania wartości

10/5.3  Zakaz zaniżania wartości zamówienia

10/5.4  Zakaz wybierania sposobu obliczania wartości

10/6     Podstawa ustalenia wartości zamówienia

10/6.1  Szczegółowe regulacje dotyczące ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane

10/6.2  Szczegółowe regulacje dotyczące ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy

10/6.3  Termin ustalenia wartości zamówienia

10/7     Metody ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

10/7.1  Instrukcja szacowania wartości zamówienia

10/7.2  Notatka z szacowania wartości zamówienia

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.